Platelet Preservation Box

Кутија за очување тромбоцита